Song-Kyong Dröge

eMail: sonky1(at)gmx.de
Telefon: 0176 - 91359975
Aufgaben:
Organisation Herenbereich, IT & Medien, Unterstützung Jugendtraining

Alex Diekmann

eMail: diekmann_alexander(at)web.de
Telefon: 0177 - 8682421
Aufgaben:
Organisation Herrenteams, Events, Administrator click-tt